About association

Association “Novi Sad Wind Quintet” (original Novosadski duvački kvintet) is a non-governmental and non-profit association, founded for an indefinite time for accomplishing goals in the area of musical art. The goals of the association are: enhancement of musical art, expansion of musical culture, development of musical pedagogy, inclusion in world trends of musical performance, modernizing methodology of instrumental teaching, recognizing, developing and supporting young talents in the area of musical art, promotion of artistic music as basic civilization, social and cultural European values.

In order to achieve the goals, association particularly:

1) collects and process scientific, artistic and technical literature in the area of arts;
2) organizes, alone or together with other organizations, concerts, professional meetings, consultations, seminars, competitions and other forms of education in the area of musical art;
3) publishes books and other publications about problems related to art and art pedagogy, in accordance with the law;
4) organizes teachers and other experts in the art education of children and youth in order to spread musical culture;
5) cooperates with universities, schools, professional associations and other organizations in the country and abroad which work on improving musical art;
6) connects with similar associations in the country and abroad and enters similar associations union.

Founders of the association “Novi Sad Wind Quintet” are:
Veronika Antunović Marić
Ksenija Mijatović Korom
Nada Mijatović
Mirko Marić

Association “Novi Sad Wind Quintet” was founded on 9th of October 2012 in Novi Sad, and it was registered in the Business Register Agency on 5th of November 2012.

Association “Novi Sad Wind Quintet” participated in contests by City of Novi Sad in 2013, when they received funds (300.000 dinars) for realization of the project “Promotion of unusual concert spaces in Novi Sad”, as well as in 2014 when the association received funds (300.000 dinars) for realization of project “Cycle of concerts 5+1 gratis”. After that in 2016, the association received funds (300.000) for the project “Playing with ease” in the contest by Ministry of Culture of Republic of Serbia. The last in a row of contest the association applied for was by Serbian Music Authors’ Association which gave funds (100.000) for realization. During 2017 they carried out the project “5+5=dektet” and the realization of the project was enabled by Provincial Secretariat for Culture, Public Information and Relations with Religious Communities. The amount which was given in that contest was 400.000.

Association “Novi Sad Wind Quintet” published CD named “Music of Serbian composers for woodwind quintet” in 2017.

Association “Novi Sad Wind Quintet” organizes Chamber music festival in Novi Sad and cooperates with association “Memorial Isidor Bajić” from Novi Sad and association “Muzička omladina Novog Sada”.

Association “Novi Sad Wind Quintet”
Miše Dimitrijevića 62
21 000 Novi Sad
Company/association number: 28094892
Tax Identification Number: 107795953
Bank account: 170-30016278000-29 UniCredit Bank
Representative: Veronika Antunović Marić

O udruženju

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzičke umetnosti. Ciljevi Udruženja su: unapređivanje muzičke umetnosti, širenje muzičke kulture, razvoj muzičke pedagogije, uključivanje u svetske trendove muzičkog izvođaštva, osavremenjivanje metodologije instrumentalne nastave, prepoznavanje, razvijanje i podrška mladim talentima u oblasti muzičke umetnosti, promocija umetničke muzike kao osnovne civilizacijske, društvene i kulturne vrednosti Evrope.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu, umetničku i stručnu literaturu u oblasti umetnosti;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, koncerte, stručne skupove, savetovanja, seminare, takmičenja i druge oblike edukacije u oblasti muzičke umetnosti;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na umetnost i umetničku pedagogiju, u skladu sa zakonom;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti umetnosti za sprovođenje aktivnosti u cilju širenja muzičke kulture;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem muzičke umetnosti;
6) povezuje se sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu i stupa u srodne saveze udruženja.

Osnivači Udruženja “Novosadski duvački kvintet” su:
Veronika Antunović Marić
Ksenija Mijatović Korom
Nada Mijatović
Mirko Marić

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je osnovano 09. 10. 2012. godine u Novom Sadu, a registrovano je u Agenciji za privredne registre  05. 11. 2012. godine.

UdruženjeNovosadski duvački kvintet”  je učestvovalo na konkursima koje je raspisao Grad Novi Sad  2013. godine, kada je i dobilo sredstva za realizaciju projekta „Promocija nesvakidašnjih koncertnih prostora u Novom Sadu“ u iznosu od 300.000 dinara, kao i 2014. godine kada je udruženje dobilo sredstva u iznosu od 300.000 dinara za realizaciju projekta „Ciklus koncerata 5+1 gratis“. Nakon toga, 2016. godine udruženju su dodeljena sredstva za projekat „Svirati s lakoćom“ u iznosu od 300.000 dinara na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije. Poslednji u nizu konkursa na kojima je udruženje apliciralo je bio konkurs SOKOJ-a 2016. godine, gde su im takođe odobrena sredstva za realizaciju u iznosu od 100.000 dinara. U toku 2017. godine su realizovali projekat „5+5=dektet“, a realizaciju projekta je u okviru konkursa omogućio Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Iznos dobijen na tom konkursu je 400.000 dinara. Godine 2018. godine udruženje „Novosadski duvački kvintet“ je realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 1.200.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 200.000 dinara. Takođe, 2018. godine je pokrenut projekat „Muzički bonton“ koji za cilj ima popularizaciju klasične muzike kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 400.000 dinara je obezbedila „Fondacija 2021“ i projekat se realizuje u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem i Vojvođanskim simfponijskim orkestrom.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je 2017. godine izdalo CD pod nazivom “Muzika srpskih kompozitora za duvački kvintet”.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet”  organizuje Festival kamerne muzike u Novom Sadu i sarađuje sa Udruženjem „Memorijal Isidor Bajić“ iz Novog Sada i Udruženjem “Muzička omladina Novog Sada”.

Udruženje „Novosadski duvački kvintet“
Miše Dimitrijevića 62
21000 Novi Sad
Matični broj:  28094892
PIB:  107795953
Račun u banci: 170-30016278000-29  UniCredit Bank
Zastupnik: Veronika Antunović Marić