About us

Novi Sad Wind Quintet was founded in 2010 in Novi Sad on the initiative of horn player Mirko Marić with an idea that the city like Novi Sad has such an ensemble. The members are Ksenija Mijatović Korom (flute), Veronika Antunović (oboe), Kristijan Boroš (clarinet), Goran Marinković (bassoon) and Mirko Marić (French horn). All wind quintet members are musicians whose field of activity is wide (Ksenija Mijatović Korom – teacher in music school “Isidor Bajić” in Novi Sad, member of Vojvodina Symphony Orchestra, orchestra “Camerata Academica” as well as “Orfelin” orchestra; Veronika Antunović – member of Serbian National Theatre Opera Orchestra in Novi Sad, Vojvodina Symphony Orchestra, orchestra “Camerata Academica” as well as “Orfelin” orchestra; Kristijan Boroš – teaching associate at Academy of Arts in Novi Sad, member of Serbian National Theatre Opera Orchestra in Novi Sad, orchestra “Camerata Academica” as well as “Orfelin” orchestra; Goran Marinković – professor at Faculty of music in Belgrade and member of orchestra “Camerata Serbica“; Mirko Marić – member of Belgrade Philharmonic Orchestra, Vojvodina Symphony Orchestra, orchestra “Camerata Academica” as well as “Orfelin” orchestra). So far quintet has held noticeable concerts in Novi Sad, Senta, Sombor, Zrenjanin, Banja Luka, Belgrade and as well as at the opening of the 9th International woodwind competition in Požarevac and opening of 7th international competition “Anton Eberst” in Novi Sad.

In June 2012, Novi Sad Wind Quintet participated in chamber music master class held by professor Norbert Gilinger (Austria) and in September same year they participated in master class held by Boštjan Lipovšek (Slovenia). In July 2012 they were the official chamber ensemble of the workshop for composers “KompART02” where they performed specially composed pieces for the ensemble written by young composers from Serbia and the region. In 2014 at the invitation of composer Milan Aleksić, Novi Sad Wind Quintet became part of regular ensemble of Center for contemporary music at the Academy of Arts in Novi Sad.

In 2014 they had two concerts which were part of “5+1 gratis” cycle and they collaborated with the following artist: Goran Tudor – saxophone (Croatia), Slobodanka Stević – piano (Serbia) and Aleksandar Gligić – piano (Serbia). The project was supported by the city of Novi Sad. Many original compositions for quintet were performed for the first time, as well as transcriptions.

In October 2015 they held a noticeable concert in Vienna (Austria) as part of a project “Vojvodina recommend” where the composition of Petar Konjović “Midsummer Night’s Dream” was performed for the first time.

In February 2016 they celebrated five years of work by performing with Marko Miletić – cello (Serbia), Igor Lazić – french horn (Serbia), Slobodanka Stević – piano (Serbia) and Aleksandar Gligić – piano (Serbia). Composition “Think of”, written by the young composer from Banja Luka David Mastikosa, was performed for the first time at the concert. The composition was written for Novi Sad Wind Quintet.

They played together with pianist Timea Hotić at a concert as part of “Dani Vlade S. Miloševića” in Banja Luka ( Bosnia and Herzegovina) in April 2017.

Novi Sad Wind Quintet organized a project “5+5=dektet” in October 2017 where the Jean Francaix’s composition “Dixtour ” was performed for the first time and the sound of wind quintet and string quintet were joined at two concerts in Novi Sad and Zrenjanin. As part of this project, quintet collaborated with the following artists: Bojan Glušica – violin (Serbia), Dragana Milošević – violin (Serbia), Aleksandar Stankov – viola (Serbia), Marko Miletić – cello (Serbia) and Milan Milanov – double bass (Serbia).

In 2017 their first CD “Music of Serbian composers for woodwind quintet” was published with works of Petar Konjović, Dorotea Vejnović, Nataša Đuragić and Ivana Vojnović.

O nama

Novosadski duvački kvintet osnovan je 2010. godine u Novom Sadu na inicijativu horniste Mirka Marića, kao potreba da grad kao što je Novi Sad ima ovakav ansambl. Čine ga Ksenija Mijatović Korom (flauta), Veronika Antunović (oboa), Kristijan Boroš (klarinet), Goran Marinković (fagot) i Mirko Marić (horna). Svi članovi duvačkog kvinteta su muzičari čije je polje delovanja veoma široko (Ksenija Mijatović Korom – profesor u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, član Vojvođanskog simfonijskog orkestra, orkestra „Camerata Academica“ i orkestra „Orfelin“; Veronika Antunović – član orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Vojvođanskog simfonijskog orkestra, orkestra „Camerata Academica“ i orkestra „Orfelin“; Kristijan Boroš – viši stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, član orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, orkestra „Camerata Academica“ i orkestra „Orfelin“; Goran Marinković – redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i član orkestra „Camerata Serbica“; Mirko Marić – član Beogradske filharmonije, Vojvođanskog simfonijskog orkestra, orkestra „Camerata Academica“ i orkestra „Orfelin“). Tokom dosadašnjeg delovanja, kvintet je održao  zapažene koncerte u Novom Sadu, Senti, Somboru, Zrenjaninu, Banja Luci, Beogradu, kao i na otvaranju Devetog međunarodnog takmičenja drvenih duvača u Požarevcu i na otvaranju Sedmog međunarodnog takmičenja „Anton Eberst“ u Novom Sadu.

Juna 2012. godine Novosadski duvački kvintet je učestvovao na majstorskom kursu kamerne muzike, koji je vodio profesor Norbert Girlinger (Austrija), a u septembru iste godine na majstorskom kursu koji je vodio profesor Boštjan Lipovšek (Slovenija). U julu 2012. godine su bili zvanični kamerni sastav kompozitorske radionice „KompART02“ gde su izvodili dela, koja su mladi kompozitori iz Srbije i regiona napisali posebno za ovaj ansambl. Godine 2014. na poziv kompozitora Milana Aleksića, Novosadski duvački kvintet je postao deo stalnog ansambla Centra za savremenu muziku pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Godine 2014. su održali dva koncerta u okviru ciklusa „5+1 gratis“ gde su sarađivali sa sledećim umetnicima: Gordan Tudor – saksofon (Hrvatska), Slobodanka Stević – klavir (Srbija) i Aleksandar Gligić – klavir (Srbija). Projekat je bio podržan od strane Grada Novog Sada. Na tim koncertima je premijerno izveden veliki broj originalnih kompozicija za kvintet, ali i transkripcija.

Oktobra 2015. godine Novosadski duvačaki kvintet je imao zapažen nastup u okviru projekta „Vojvodina recommended“ u Beču (Austrija), gde je premijerno izvedena kompozicija Petra Konjovića „San letnje noći“.

Februara 2016. godine su održali koncert povodom pet godina umetničkog rada, gde su sarađivali sa sledećim umetnicima: Marko Miletić – violončelo (Srbija), Igor Lazić – horna (Srbija), Slobodanka Stević – klavir (Srbija) i Aleksandar Gligić – klavir (Srbija). Na tom koncertu je premijerno izvedena i kompozicija Think of mladog banjalučkog kompozitora Davida Mastikose, koja je pisana za Novosadski duvački kvintet.

U aprilu 2017. godine su imali koncert u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića“ u Banja Luci (Bosna i Hercegovina), gde su sarađivali sa pijanistkinjom Timeom Hotić.

Novosadski duvački kvintet je u oktobru 2017. godine organizovao projekat „5+5=dektet“, gde se prvi put u Srbiji izvela kompozicija Žan Fransea – Dektet i gde je na dva koncerta (Novi Sad i Zrenjanin) objedinjen zvuk duvačkog kvinteta i gudačkog kvinteta.U okviru ovog projekta, kvintet je sarađivao sa sledećim umetnicima: Bojan Glušica – violina (Srbija), Dragana Milošević – violina (Srbija), Aleksandar Stankov – viola (Srbija), Marko Miletić – violončelo (Srbija) i Milan Milanov – kontrabas (Srbija).

Godine 2017. kvintet je izdao svoj prvi CD pod nazivom “Muzika srpskih kompozitora za duvački kvintet”. Na CD-u su se našla dela Petra Konjovića, Dorotee Vejnović, Nataše Đuragić i Ivane Vojnović.